De lijsttrekkers van BBL, LPF, SP en VVD met gespreksleider journalist Hans Horsten. (Foto: Bert Jansen)
De lijsttrekkers van BBL, LPF, SP en VVD met gespreksleider journalist Hans Horsten. (Foto: Bert Jansen)

Wijkagent type 'bromsnor' gezocht

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen vond afgelopen zondag in café 't Rozenknopje het eerste van de twee openbare verkiezingsdebatten plaats. De bovenzaal van de horecalocatie was goed gevuld met belangstellenden, deels bestaande uit leden van de debatterende politieke partijen.

Eindhoven - Op uitnodiging van talkshow SPAM leidde journalist Hans Horsten het debat waarvoor de woordvoerders van de VVD, SP, LPF en BBL waren uitgenodigd. De onderwerpen die centraal stonden waren veiligheid, bezuinigingen en zorg en welzijn (inclusief Wij Eindhoven). Rudy Reker (LPF) verzekerde de toehoorders dat veiligheid altijd al een speerpunt van de LPF is geweest. Uitbreiding van cameratoezicht maar vooral ook de terugkeer van wijkagenten zijn wat hem betreft belangrijke zaken om burgers een gevoel van veiligheid te geven en daders van delicten op te sporen. Volgens Murat Mernis van de SP betekenen meer camera's slechts een schijnveiligheid, maar hij is voorstander van meer wijkagenten. Patrick van der Voort (BBL) pleit eveneens voor meer wijkagenten, voor iedereen herkenbaar en aanspreekbaar, het type 'Bromsnor'. Uitbreiding van cameratoezicht vindt hij niet wenselijk en hij schermt met de wet op de privacy. Marcel Oosterveer (VVD) is kort en bondig: 'Meer camera's vooral in het centrum maken Eindhoven veiliger.'

Ook de uitgebreide handel van drugs en dumping van drugsafval in Eindhoven kwamen aan de orde. De SP memoreerde dat in de Gestel een drugslaboratorium ontmanteld is, waarvan omwonenden al 15 jaar wisten dat dit bestond. Uit angst voor represailles hielden zij hierover hun mond. De VVD haakte hierop in door te wijzen op de manier hoe men dit in Italië aanpakt door het geven van tipgeld, dat ten goede komt aan de wijk waar het misdrijf plaatsvond en waarvan bijvoorbeeld een speelplein gerealiseerd kan worden. Bij het thema bezuinigingen wordt door Horsten geopperd dat het financiële gat in de huidige begroting wellicht gedicht kan worden door verhoging van de OZB. LPF is daar geen voorstander van volgens partijleider Reker kan er in twee jaar tijd 100 miljoen bezuinigd worden door: 'Geen nieuwe steentjes in de binnenstad te leggen en 't zwembad te verkopen.' De VVD vindt dat het gat in de begroting niet afgewenteld mag worden op de Eindhovenaren maar dat de gemeente zelf moet bezuinigen. Tot slot wordt ze gevraagd te reageren op de huidige wijze waarop zorg en welzijn inclusief Wij Eindhoven functioneert. Unaniem is men het er over eens dat Wij Eindhoven niet functioneert en dat zorg inkopen overgelaten moet worden aan deskundige krachten.

Meer berichten