Vrienden maken het leven mooi en brengen vreugde. FOTO: PixaBay.
Vrienden maken het leven mooi en brengen vreugde. FOTO: PixaBay.

Echt meer fysiek contact tussen vrienden na Corona-pandemie

Algemeen

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan vriendschap; gemiddeld heeft iemand 4 goede vrienden die dicht bij ons staan. Hoewel deze meest hechte vriendschappen bestaan uit mensen die onderling veel overeenkomsten vertonen, staat bijna iedereen open voor meer diversiteit in hun bredere vriendkring qua leeftijd, sekse, opleiding, hobby’s, migratieachtergrond en leefstijl. Dit blijkt uit het Vriendschapsonderzoek 2022 dat afgelopen zomer is uitgevoerd in opdracht van Stichting Vier de Vriendschap.

VELDHOVEN - Volgens de stichting Vier de Vriendschap is het belangrijk om bewust aandacht te besteden aan vriendschappen, omdat ze onmisbaar zijn in het leven. Het recente onderzoek onder 1.277 respondenten wijst dat ook uit. Zo geeft 96% van de respondenten aan dat vriendschappen hun leven leuker maken. Daarnaast laat 92% weten dat vriendschappen belangrijk zijn voor hun kwaliteit van leven; een percentage dat significant hoger ligt dan bij de meting een jaar geleden (82%).
Aanvullend op deze uitkomsten vertelt Stadssociologe en Directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) Prof. dr. Beate Völker: “Het feit dat je blij wordt door contact met je vrienden heeft direct effect voor je gezondheid, doordat stressgevoelens minder worden.”

Open

Gemiddeld hebben mensen 4 goede vrienden in hun zogenaamde ‘inner cirle’. Het contact binnen deze kring is hecht en onderling vertonen de vrienden doorgaans veel overeenkomsten. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat zij die op één of meer aspecten veel lijken op hun vrienden, openstaan voor meer diversiteit in hun vriendschappen. Maar liefst 92% van hen geeft aan open te staan voor vrienden met een andere leeftijd. Als het gaat om vriendschappen met mensen van een andere sekse, opleiding en hobby dan staat 89% daarvoor open. En 78% staat open voor nieuwe vriendschappen met mensen die een andere migratieachtergrond of leefstijl hebben.

Diversiteit is al een stuk vanzelfsprekender binnen de zogeheten ‘outer circle’; een vriendenkring van gemiddeld 10 mensen waartussen het contact iets minder hecht is. Vanwege de wat grotere onderlinge verschillen binnen deze vriendenkring, is de outer circle nog altijd waardevol. Diversiteit werkt namelijk inspirerend omdat mensen met andere inzichten en achtergronden onze blik op de wereld verruimen.
Beate Völker vertelt daarover desgevraagd: “Vriendschappen zijn de ultieme zelfgekozen relaties die veel weg hebben van partnerschappen. Veel van onze relaties of ons netwerk ‘krijgen’ we; je wordt geboren in een familie, buren komen met het huis dat je kiest en collega’s met je baan. Vrienden zoeken en vinden elkaar en dat loopt soms dwars door alle mogelijke sociale settings heen.”

Meer

Contact tussen vrienden is zowel fysiek als digitaal. Ruim 4 op de 5 mensen ‘praat’ met hun inner circle via WhatsApp. Binnen de outer circle geldt dat voor driekwart van de mensen. Deze aantallen zijn niet wezenlijk anders dan voor de coronapandemie. Het fysieke contact tussen vrienden is wel toegenomen vergeleken met de situatie voor de pandemie. Voor de inner circle geldt dat 4 van de 5 vrienden momenteel fysiek contact met elkaar hebben terwijl dat voor de pandemie met 2 op de 3 vrienden lager lag. Ook bij de outer circle is een toename te zien. Voor de pandemie heeft iets meer dan de helft fysiek contact met deze vriendkring. Momenteel is dat gegroeid naar 3 op de 5. De onderzoeksresultaten \wijzen erop dat mensen een inhaalslag maken als het om vriendschap gaat.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Severs, dit kan per mail: anouk.severs@vanhulzencommunicatie.nl, of telefonisch: 06-15595110.

Over het onderzoek
De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Nederlanders van 16 jaar en ouder. Het veldwerk is uitgezet in het EUpanel van DirectResearch. In totaal hebben 1277 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.

De netto steekproef is vergeleken met de Gouden Standaard. De Gouden Standaard is een ijkingsinstrument ontwikkeld door de MOA in samenwerking met het CBS. Door middel van de Gouden Standaard wordt er in de hele onderzoeksbranche gebruikgemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.

Bij het veldwerk is de Gouden Standaard reeds gehanteerd om een representatieve verdeling van Nederland te waarborgen. Kleine afwijkingen ten opzichte van de Gouden Standaard zijn achteraf gelijkgetrokken met een weging, waarmee de netto steekproef op geslacht, leeftijd en opleiding overeenkomt met de Gouden Standaard. De netto steekproefomvang is daarnaast voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen over de onderzoeksdoelgroep.

Over stichting Vier de Vriendschap

Stichting Vier de Vriendschap is een onafhankelijke stichting die als doel heeft het belang van vriendschappen onder de aandacht te brengen. Dat doet de stichting onder andere door: kennisuitwisseling, voorlichting, toegepast onderzoek en diverse activiteiten te organiseren die vriendschappen bevorderen. Hoogtepunt van het werk van de stichting is de jaarlijkse viering van Vriendschapsdag op de eerste woensdag van november, dit jaar op 2 november. Meer informatie op www.vierdevriendschap.nl

VELDHOVEN - De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Nederlanders van 16 jaar en ouder. Het veldwerk is uitgezet in het EUpanel van DirectResearch. In totaal hebben 1.277 respondenten deelgenomen.

Onderzoek

Contact tussen vrienden is zowel fysiek als digitaal

Anouk Severs

Vier de vriendschap! FOTO: PixaBay,
Afbeelding